Podaruj prezent Więcej»

Czas lokalny

REGULAMIN HOTELU

UK

REGULAMIN HOTELU

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie HASTON CITY HOTEL i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności przez Gościa za pobyt w HASTON CITY HOTEL. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie HASTON CITY HOTEL.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej HASTON CITY HOTEL pod adresem: www.haston.pl.

 

§ 2

1. Pokój w HASTON CITY HOTEL wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

3.Rezerwacja pobytu w HASTON CITY HOTEL może być dokonana telefonicznie, e-mailowo, osobiście w Recepcji HASTON CITY HOTEL  lub przez dedykowany portal do rezerwacji noclegów.

4. Gość HASTON CITY HOTEL zobowiązany jest przed zameldowaniem do okazania pracownikowi HASTON CITY HOTELdokumentu tożsamości oraz złożenia pisemnego Oświadczenia epidemicznego, o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku odmowy dokonania powyższych czynności, HASTON CITY HOTELma obowiązek odmówić zameldowania Gościa.

 1. Zgodnie z „Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS  z dnia 28.04.2020 r. –HASTON CITY HOTEL ma obowiązek odmówić Gościowi wejścia na teren HASTON CITY HOTEL i meldunku, w przypadku stwierdzenia występowania u Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Jeśli Gość mieszka w  HASTON CITY HOTEL i zostaną u niego stwierdzone oznaki choroby opisane powyżej - HASTON CITY HOTEL ma obowiązek czasowego odizolowania Gościa w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienia dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa HASTON CITY HOTEL.

6. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokójzostał wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. HASTON CITY HOTEL uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

8. Opłata za pobyt w HASTON CITY HOTEL pobierana jest przy zameldowaniu Gościa.

9. HASTON CITY HOTEL zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

 

 

§ 3

1. HASTON CITY HOTEL świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją hotelowąi standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi pracownikom HASTON CITY HOTEL właściwą reakcję.

2. HASTON CITY HOTEL świadcząc usługi ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa jedynie na jego życzenie.

3. Na życzenie Gościa HASTON CITY HOTEL świadczy nieodpłatnie m.in. następujące usługi:

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

• budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie;

• przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w depozycie hotelowym (wartość do 10.000 zł, a w przypadku waluty innej niż PLN, jej równowartość);

• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w HASTON CITY HOTEL, z tym zastrzeżeniem, że HASTON CITY HOTEL może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż okres pobytu Gościa oraz rzeczy nieposiadających cech bagażu lub bagaży, które ze względu na swoje właściwości, bądź wielkość, uniemożliwiają ich przechowanie w stanie niepogorszonym.

 

§ 4

1. HASTON CITY HOTEL ponosi odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Odpowiedzialność HASTON CITY HOTEL z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

 

§ 5

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w HASTON CITY HOTEL powstałe z jego winy i/lub z winy odwiedzających go osób.

 

§ 6

1. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług HASTON CITY HOTEL nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. HASTON CITY HOTEL może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

 

§ 7

1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet w sytuacji, gdy nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane w HASTON CITY HOTEL nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.

3. Z windy hotelowej może korzystać jednocześnie wyłącznie jedna osoba (nie dotyczy osób zameldowanych w tym samym pokoju).

 

 

§ 8

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji.

2. Opuszczając pokój i zdając klucz w związku z zakończeniem pobytu w HASTON CITY HOTEL Gość powinien dokładnie sprawdzić czy nie pozostawił należących do niego przedmiotów osobistego użytku.

3. Za zgubienie klucza Gość jest obowiązany uiścić opłatę w wysokości 100 PLN lub ich równowartości w walucie innej niż PLN, najpóźniej w dniu wyjazdu.

4. W sytuacji stwierdzenia przez Gościa występowania u niegoktórejkolwiekz oznak choroby COVID-19 wskazanych na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej: www.gis.pl – Gość jest zobowiązany do niezwłocznego TELEFONICZNEGO powiadomienia HASTON CITY HOTEL (Recepcji)i pozostania w pokoju hotelowym, do czasu otrzymania szczegółowych wytycznych od personelu HASTON CITY HOTEL.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za niedotrzymanietego obowiązku skutkuje doliczeniem do rachunku kwoty 500 PLN za każde naruszenie.

7.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji HASTON CITY HOTEL przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc liczony od dnia zdania klucza w Recepcji. Po upływie tego terminu nieodebrane przedmioty zostaną zutylizowane.

 

§ 9

Zgodnie z „Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. HASTON CITY HOTEL wprowadza następujące zasady:

1.         HASTON CITY HOTEL zapewnia funkcjonowanie gastronomii w rygorze sanitarnym zgodnym z aktualnymi przepisami i wytycznymi GIS;

2. HASTON CITY HOTEL ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu HASTON CITY HOTEL(np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.).

 

 

 

§ 10

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, HASTON CITY HOTEL może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań HASTON CITY HOTEL, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu HASTON CITY HOTEL.

2. HASTON CITY HOTEL może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin HASTON CITY HOTEL, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w HASTON CITY HOTEL albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie HASTON CITY HOTEL.

3. Wszelkie wnioski i skargi związane z pobytem należy składać w Recepcji HASTON CITY HOTEL.

4. Zabrania się wyrzucania do toalety/umywalki:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności, tłuszczy, szkła, tworzyw sztucznych i innych substancji nierozpuszczalnych w wodzie;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

W przypadku nieprzestrzegania w/w zakazów zostanie nałożona kara w wysokości 1000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, ponadto Gość hotelowy zostanie także obciążony kosztami udrożnienia kanalizacji.

 

 

§ 11RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Haston City Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-117), przy ulicy Irysowej 1-3.
 2. Dane osobowe Gości pozyskaliśmy w drodze kontaktu z HASTON CITY HOTEL z Gośćmidrogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez stronę internetową HASTON CITY HOTELlub poprzez portal rezerwacyjny.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich,  na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w szczególności wystawienia niezbędnych dokumentów (faktury, paragonu), obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową, wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług, obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone, w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie HASTON CITY HOTEL - funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
 3. w celu uzyskania oświadczenia epidemicznego – zagrożenie wirusem Covid, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Dane osobowe przechowywane będą:
 1. w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług hotelarskich – przez okres trwania umowy oraz przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, w tym na czas wygaśnięcia roszczeń tj. okres konieczny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z umów;
 2. w związku z systemem monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni;
 3. oświadczenie epidemiczne - przez okres 1 roku od daty zakończenia pobytu.  
 1. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Prawa wskazane w pkt. 6 można zrealizować kierując korespondencję na adres Spółki podany powyżej lub drogą elektroniczną: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.

 

§ 12 COVID

W związku ze stanem epidemii panującym na terenie kraju, HASTON CITY HOTEL w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia Gości wprowadza następujące zmiany i obostrzenia:

 1. Recepcja HASTON CITY HOTEL pozostaje do dyspozycji całą dobę.
 2. Restauracja i Lobby Bar są otwarte i działają w rygorze sanitarnym zgodnym z aktualnymi przepisami i wytycznymi GIS.
 3. W trakcie pobytu zaleca się aby Goście kontaktowali się z personelem HASTON CITY HOTEL przede wszystkim w formie telefonicznej lub e-mailowej, a kontakt osobisty z personelem HASTON CITY HOTEL ograniczyli do niezbędnego minimum;
 4. Śniadania serwowane są w Restauracji lub w formie roomservice w godzinach od 7.00 do 9.00;
 5. Na terenie HASTON CITY HOTEL mogą przebywać tylko osoby zameldowane;
 6. Przy Recepcji może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba;
 7. Na terenie HASTON CITY HOTEL obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przy każdym wejściu do HASTON CITY HOTEL;
 8. Na terenie HASTON CITY HOTEL obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry odległości osoby od osoby.

                                   

Dyrekcja Hotelu HASTON CITY HOTEL będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie epidemiczne

Dyrekcja Haston City Hotel

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij